Service Center : 
02-​7161214, 02-​7161222, 089-​6152226, 080-​5747667

Logo TFCTFC

OFFICIAL LAUNCH IN FEBRUARY 2018

นโยบาย ข้อกำหนด เงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ “เรา” ในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ หมายถึงเว็ปไซด์ ไทยไฟแนนเซียล คลับ ( www.thaifinancialclub.com) และ “ท่าน” หมายถึง ท่านผู้ซึ่งเป็นลูกค้า สมาชิก ผู้เข้าชม ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้รวมกับข้อมูล คำสั่ง ความประสงศ์ ของท่าน ได้ประกอบกันขึ้นเป็นข้อสัญญาทั้งหมด ระหว่าง บริษัท ไทยช้อป อีคอมเมิร์ซ จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของเว็ปไซด์ และเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นๆ กับท่านซึ่งถือเป็นสมาชิก เพื่อการจัดส่ง นำเสนอสินค้าและหรือบริการ และจะไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นอีกที่จะถูกนำมาใช้บังคับ สัญญาดังกล่าวนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ เว้นแต่เราจะได้ตกลงเป็นหนังสือหรือโดยอีเมล์ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้จากเจ้าของเว็ปไซด์เท่านั้น

ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า

เว็บไซต์นี้ทั้งหมด สำเนา รูปภาพ โลโก เครื่องหมายบ่งบอก ข้อความ เนื้อหา และวิธีการพิเศษเฉพาะเพื่อการฉายแสดงสินค้าต่างๆ มีลิขสิทธิ์ โดย ไทยไฟแนนเซียลคลับ เครื่องหมายการค้าทั้งหมดซึ่งปรากฏในที่นี้ได้รับการรับรองแล้ว การอนุญาตให้ใช้เอกสารต่างๆ ซึ่งส่งออกไปจากเว็บไซต์นี้ และ หรือ เซิร์ฟเวอร์ และภาพกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง อย่างมีข้อจำกัด ชื่อ Thaifinancialclub หรือชื่อใดๆ ของเครื่องหมายการค้า หรือ โลโก้ ต่างๆ ข้างต้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการโฆษณา หรือเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายข้อมูลนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นหนังสือโดยเฉพาะเจาะจงก่อน ข้อมูลต่างๆ ซึ่งบรรจุอยู่ใน เว็บไซต์นี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการพิมพ์ ทางเทคนิค หรือการบรรยายรายละเอียดต่างๆ ของสินค้าในที่นี้

ภาพต่างๆ

เราได้ดำเนินการอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะแสดงภาพต่างๆ ของสินค้าให้ถูกต้องอย่างมากที่สุดตามที่ได้แสดงในเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามภาพต่างๆ ที่ท่านเห็นจะขึ้นอยู่กับจอภาพของท่าน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงภาพในจอภาพของท่านสำหรับรูปภาพต่างๆ เหล่านั้นจะถูกต้องเสมอไป.

การแก้ไขความผิดพลาดต่างๆ และ ความไม่ถูกต้อง ข้อจำกัดต่างๆ ในคุณภาพ

ขณะที่ เรา ใช้ความพยายามอย่างสมควร ที่จะเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ หรือ ความไม่ถูกต้อง และอาจไม่สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน ดังนั้น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือ ส่วนที่ถูกเว้นข้ามไปต่างๆ และที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับให้ทันสมัย ข้อความข่าวสารใด ณ เวลาใดก็ตามได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่าความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือส่วนที่ถูกเว้นข้ามไปต่างๆ ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับรายละเอียดของสินค้า เราขออภัยสำหรับความไม่สะดวกต่างๆ จากกรณีเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นต่อท่าน หากท่านไม่พึงพอใจในสินค้าและหรือบริการที่เราได้นำเสนอ ท่านสามารถติดต่อเราหรือที่พันธมิตร คู้ค้าของเราได้โดยตรง

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านต้องใช้ค่าเสียหาย และดำเนินการให้ ไทยไฟแนนเซียล คลับ และลูกจ้าง ผู้แทน ตัวแทน บริษัทเกี่ยวข้อง กรรมการ เจ้าหน้าที่บริษัท ผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นต่างๆ (ต่อไปเรียกว่า "คู่สัญญาต่างๆ ") พ้นจากการได้รับความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงโดยปราศจากข้อจำกัด, ค่าทนายและค่าใช้จ่ายต่างๆ) ซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องของบุคคลอื่น การทวงถาม หรือฟ้องร้องใดๆ ("การเรียกร้อง") ซึ่งเกิดขึ้นแก่ บุคคลใดก็ตามของ “คู่สัญญาฝ่ายต่างๆ” ซึ่งท่านได้ถูกกล่าวหาว่าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดของบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้. หากท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ ไทยไฟแนนเชียล คลับ ภายใต้หมวดนี้ ทางเราจะมีสิทธิที่จะควบคุมการต่อสู้คดี การประนีประนอม และข้อตกลงต่อการเรียกร้องใดๆ โดยค่าใช้จ่ายของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะต้องไม่ตกลงประนีประนอม หรือตกลงยินยอมโดยประการอื่นใดต่อการเรียกร้องใดๆ โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากเรา

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ไทยไฟแนนเชียล คลับ หรือบริษัทลูก บริษัทในเครือใดก็ตาม จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทางตรงและทาง อ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายต่อเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความเสียหายจากการใช้ข้อมูล การสูญเสียข้อมูล การขาดทุนทางธุรกิจหรือผลกำไร ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของเว็ปไซด์กับสมาชิก และหรือพันธมิตร คู่ค้า และอื่นใดก็ตาม

ความสามารถทางกฏหมายในการทำธุรกรรม

โดยการยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ท่านรับทราบว่าท่านมีอายุเกินสิบแปด (18) ปี แล้ว หากท่านอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี ท่านไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ กับไทยไฟแนนเชียล คลับ ได้ หาก ไทยไฟแนนเซียลคลับได้รับความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใดเนื่องมาจากธุรกรรมซึ่งเข้าทำโดยผู้เยาว์ ไทยไฟแนนเซียล คลับ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งจ่ายเงินทดแทนสำหรับความสูญเสียดังกล่าวจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ดังกล่าวซึ่งดำเนินการการคำสั่งใดๆ กับ ไทยไฟแนนเซียล คลับ

ความรับผิดของเรา

เราไม่ต้องรับผิดสำหรับ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียสัญญา การสูญเสียข้อมูลใดๆ หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นทางอ้อมหรือซึ่งติดตามมา ไม่ว่าชนิดใดอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้น และไม่ว่ามีสาเหตุมาจากการละเมิด การใช้ข้อมูลที่ได้มาจากสมาชิก (รวมทั้งความประมาทเลินเล่อ), การผิดสัญญา หรืออื่นใดก็ตาม ความรับผิดชอบรวมของเราต่อความรับผิดสำหรับสินค้าใดๆที่เสนอให้แก่ท่านไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรือ อื่นใดก็ตาม

ข้อมูลของท่าน - การเก็บรักษา การ ใช้ การคุ้มครอง วัตถุประสงศ์
เรื่องทั่วไป

ท่านได้รับทราบและยินยอมให้ บริษัท ไทยช้อป อีคอมเมิร์ซ จำกัด และหรือ เว็ปไซด์ ไทยไฟแนนเซียลคลับ ( www.thaifinancialclub.com) และหรือ พันธมิตรในเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัท จัดเก็บ รักษา ข้อมูล ได้จัดเก็บและ ใช้ประโยชน์ในข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกและหรือการลงทะเบียนอื่นๆโดย ส่งข้อมูลมาให้เรา เพื่อให้เราได้เป็นตัวแทน จัดหา สินค้า บริการ และหรือสิทธิประโยชน์ ให้กับท่านโดยตรงหรือผ่านทางพันธมิตร รวมทั้ง ช่องทาง สื่อสาร การตลาดอื่นๆให้กับท่าน ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้ทางเราเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ตามกฏหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ท่านสงวนสิทธิในการเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากการใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเราทั้งทางแพ่งและอาญา รวมทั้งยอมยินยอมให้เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเราโดยมีวัตถุประสงศ์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอ สินค้า และบริการอันเป็นประโยชน์กับท่าน ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ และหรือสื่ออิเล็กโทรนิค ต่างๆ ที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของท่าน อีกทั้งเรายังพร้อมจะนำข้อมูลของท่านออกจากระบบเก็บของมูลของเราเมื่อได้รับการร้องขอจากท่าน โดยไม่มีเงื่อนไข ไทยไฟแนนเชียล คลับ สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็ปไซด์

เรื่องอื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ จะมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาแต่ละฝ่ายและผู้สืบมรดก และผู้รับโอนสิทธิซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว และจะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ต้องอ้างอิงถึงหลักการแห่งการขัดกันของกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ไม่อาจถูกโอนสิทธิหรือถูกโอนให้แก่บุคคลอื่นโดยที่ท่านไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากไทยไฟแนนเชียล คลับก่อนได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ (รวมถึงทั้งหมดของนโยบายและสัญญาอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ซึ่งถือว่าได้รวมเข้าด้วยกันแล้วโดยการอ้างอิงนี้) บันทึกไว้ซึ่งความเข้าใจทั้งหมดของคู่สัญญาทุกฝ่ายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้แทนสัญญาหรือความเข้าใจใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนและที่ใช้อยู่ในขณะนี้ระหว่างคู่สัญญาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การไม่บังคับใช้หรือการล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิ อำนาจ สิทธิพิเศษใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว หรือการใช้สิทธิเพียงครั้งหนึ่งใดหรือการใช้เพียงบางส่วนในสิทธิ อำนาจ หรือ สิทธิพิเศษใด จะไม่ถือเป็นการระงับไปซึ่งการใช้สิทธิในครั้งอื่นหรือการใช้สิทธิในครั้งต่อไป หรือการใช้สิทธิ อำนาจ หรือ สิทธิพิเศษอื่นใด ท่าน และเรา ต่างเป็นผู้ประกอบการอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ ด้านตัวแทน ความเป็นหุ้นส่วนกัน การร่วมค้า หรือการเป็นลูกจ้าง-นายจ้าง ที่ได้ถูกแสดงเจตจำนงหรือสร้างขึ้นโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ความไม่สมบูรณ์หรือการใช้บังคับไม่ได้ของข้อกำหนดใดๆ ของ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ หรือการใช้บังคับได้ของข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ ซึ่งทั้งหมดจะยังคงใช้บังคับได้และมีผลอยู่เหมือนเดิม.

เหตุสุดวิสัย

ไทยไฟแนนเซียลคลับ ไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ หากความล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมโดยสมควรของเรา และเรามีสิทธิที่จะได้รับการขยายเวลาออกไปที่สมควร สำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวมาแล้วนั้น.

กฏหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ นี้ จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และอยู่ในบังคับแห่งเขตอำนาจศาลของประเทศไทย โดยไม่เป็นการจำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นศาลใดศาลหนึ่งเท่านั้น

11/F Italthai Tower, 2034/57 New Petchburi Road,
Huaykwang, Bangkok 10310