Service Center : 
02-​7161214, 02-​7161222, 089-​6152226, 080-​5747667

Logo TFCTFC

OFFICIAL LAUNCH IN FEBRUARY 2018

บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร รีวอร์ด

26 March 2018
• มอบความคุ้มค่าสูงสุดที่แม็คโคร ร้านอาหาร และร้านค้าทั่วโลก
• รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 1% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ทั่วประเทศ
• สิทธิ์ในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 7,000,000 บาทต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ

สิทธิประโยชน์
• รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี 1% เมื่อเติมน้ำมันเชลล์ ครบทุก 800 บาทต่อเซลล์สลิป แต่ไม่เกิน 1,600 บาทต่อเซลล์สลิป และสูงสุด 4,800 บาทต่อเดือน วันนี้ - 31 มี.ค. 61
• รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 69 บาท ต่อที่นั่ง ที่ SF ในเขตกรุงเทพฯ (จำกัด 2 ที่นั่ง/ เดือน) วันนี้ - 31 ม.ค. 62
• ระยะเวลาการชำระเงินคืนสูงสุด 45 หรือ 55 วัน
• เบิกเงินสดได้สูงสุด 100% ของวงเงิน ผ่านตู้เอทีเอ็ม
• ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่ายบัตรฯ 200,000บาทขึ้นไปต่อ12รอบบัญชี สำหรับปีถัดไป

สิทธิคุ้มครอง
• สิทธิ์ในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 7,000,000 บาทต่อบัตร เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรฯ
• วงเงินชดเชยสูงสุด 7,000 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางหรือเที่ยวบินล่าช้า
• วงเงินชดเชยสูงสุด 24,500 บาทต่อสมาชิกบัตรฯ หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย < ย้อนกลับ
11/F Italthai Tower, 2034/57 New Petchburi Road,
Huaykwang, Bangkok 10310