Service Center : 
02-​7161214, 02-​7161222, 089-​6152226, 080-​5747667

Logo TFCTFC

OFFICIAL LAUNCH IN FEBRUARY 2018

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

22 March 2018
 เป็นการประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ที่ประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนั้นผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลักและความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ประกันภัยชั้น 3 บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลและการประกันผู้ขับขี่
< ย้อนกลับ
11/F Italthai Tower, 2034/57 New Petchburi Road,
Huaykwang, Bangkok 10310