Service Center : 
02-​7161214, 02-​7161222, 089-​6152226, 080-​5747667

Logo TFCTFC

OFFICIAL LAUNCH IN FEBRUARY 2018

ประกันภัยชั้น 1 Low Cost

22 March 2018
 ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับประกันภัยชั้น 1 แต่หากรถยนต์คันเอาประกันเป็นฝ่ายผิดหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Deduct) กรณีซ่อมรถยนต์ของตนเอง

ประกันภัยชั้น 1 Low Cost บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยการในรถ
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการประกันผู้ขับขี่
< ย้อนกลับ
11/F Italthai Tower, 2034/57 New Petchburi Road,
Huaykwang, Bangkok 10310