Service Center : 
02-​7161214, 02-​7161222, 089-​6152226, 080-​5747667

Logo TFCTFC

OFFICIAL LAUNCH IN FEBRUARY 2018

ประกันภัยชั้น 1

22 March 2018
เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกัน จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัยพ์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด

ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภทและรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับรถประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้นประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด

ประกันภัยชั้น 1 บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามความคุ้มครองดังนี้
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยการในรถ
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
- คุ้มครองความรับผิดชอบต่อการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และการประกันผู้ขับขี่
< ย้อนกลับ
11/F Italthai Tower, 2034/57 New Petchburi Road,
Huaykwang, Bangkok 10310